Lấy lại mật khẩu

Lưu ý:

- Liên hệ quản trị hệ thống để cập nhật lại mật khẩu khi không có số điện thoại và quên mật khẩu.
- Mật khẩu phải có 8 ký tự trở lên.
- Mật khẩu phải bao gồm chữ, số và ký tự đặc biệt(! @ # $ % ^ & * () _ + = \ [ { \ ] } ; : < > | . / ? , -).
- Mã OTP có hiệu lực trong 10 phút và không chia sẽ cho người khác.
- Hệ thống chỉ cho phép lấy lại mật khẩu qua OTP 3 lần/tháng. Nếu số lần vượt quá 3, vui lòng liên hệ quản trị hệ thống (0233 3666112).